รายละเอียดการโอนเงิน
 • วิธีการชำระเงิน
 • ชื่อบัญชี : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชานูปถัมภ์
 • หมายเลขบัญชี : 402-2-34712-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาหาดใหญ่ใน
 • ติดต่อสอบถามและแจ้งการโอนเงิน
 • เบอร์โทรศัพท์ : 074-384455,074-384456
 • 086-9627848 (ครูเล็ก)
 • Fax : 074-384-457
 • Facebok : โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
 • E-mail : sorayacfbtsk@gmail.com
 • ID line : 085-6726609
รายละเอียดโครงการ
 • เนื่องจากโรงเรียนมีข้อจำกัดในเรื่องของการบริการหอพักซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการให้บริการแก่นักเรียนที่เข้ามารับการศึกษาในโรงเรียน ได้อย่างทั่วถึง โดยโรงเรียนได้ใช้อาคารเรียนบางส่วนในการใช้เป็นที่พักของนักเรียนส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นนักเรียนชาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ เพื่อให้นักเรียนมีหอพักได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง และสามารถใช้ประโยชน์และให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหา และสร้างปัญญาให้แก่นักเรียนตาบอด โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จึงได้จัดทำโครงการขอเงินทุนสนับสนุนก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับ นักเรียนตาบอดขึ้น เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ใช้เป็นที่พักอาศัยสำหรับนักเรียนชายและใช้ฝึกประสบการณ์เตรียมทักษะ ในชีวิตประจำวัน พัฒนาความรู้ ความสามารถของเด็ก และเยาวชนตาบอดที่สมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาในแต่ละปี ซึ่งมีเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ให้สามารถได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวให้มากที่สุด งบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอนอน 38 เป็นเงิน 7,213,000 บาท
ยอดบริจาคล่าสุด : 3,425,163 บาท
ติดต่อสอบถามและแจ้งการโอนเงิน

เบอร์โทรศัพท์ : 074-384455,074-384456
086-9627848 (ครูเล็ก)
Fax : 074-384-457
Facebok : โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
E-mail : sorayacfbtsk@gmail.com
ID line : 085-6726609

รายชื่อผู้บริจาค
ความคืบหน้าโครงการ
ความคืบหน้าของอาคารหอนอนนักเรียนชาย