ค้นหา
 
   
 
City Webboard
 
7,542,313  ครั้ง
จาก  5,669  บทความ

ตั้งแต่วันที่ 27/08/2546
 
 
สาระ
 ความรู้สุขภาพ
 ประชาสัมพันธ์
 แง่คิดให้สาระ
 แนะนำเวบไซต์
ความสุข
 เรื่องดี ๆ
 เรื่องขำ ๆ
 เรื่องลี้ลับ
ความรู้สึก
 มองต่างมุม
 การเมือง
 ปัญหาหาดใหญ่
 เรื่องฮิตชวนเมาท์
ชุมชนออนไลน์
 อยากเตือนภัย
 กลุ่มหาดใหญ่ร่วมคิด
 กลุ่มคนบันเทิง
 กลุ่มเด็ก ญ.ว.
 อยากปรึกษาปัญหา
 อยากถาม
 คุยกับจราจรหาดใหญ่
 
 
 
     
     
  City Webboard  

 
 
  ล่องเรือสำราญซุปเปอร์สตาร์ลิบร้า
จองทัวร์ที่ ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ 075 222 140 หรือ 085 384 0228

เว็บ www.silversoutherntour.com

กำหนดการเดินทาง 31 ธ.ค.53 – 1 ม.ค.54 / 1 – 2 ม.ค. 54 / 21 – 23 ม.ค. 54 กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไปสามารถเดินทางได้ทุกวันวันแรก หาดใหญ่ – ปีนัง – ป้อมปืน – เรือ Star Cruises (B/ L / D)

06.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ ในตัวเมือง จ.ตรัง/สตูล/นครศรีฯ/พัทลุง/กระบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเช็คความพร้อมของหนังสือเดินทาง

08.00 น. ถึง อ. หาดใหญ่ (บริการอาหารเช้าแบบปุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรมไดมอลพลาซ่า) (1)

เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศ VIP ของประเทศมาเลเซีย เพื่อที่จะเดินทางสู่ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ จากนั้นนำท่านสู่เกาะปีนัง (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

12.00 น. ถึง เกาะปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสานโลกตะวันตกและตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)

บ่าย นำท่านชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกคั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์ ในปี ค.ศ. 1786 ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน เพื่อป้องกันเมือง ในสมัยอดีต ของเกาะปีนัง

หมายเหตุ: นำท่านไปซื้อขนม และช็อกโกเลต ณ ร้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปว่าเป็น ของแท้แน่นอน จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL เพื่อนำท่าน ล่องเรือสตาร์ครูซ ซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมชมบรรยากาศของทะเลปีนัง และน่านน้ำสากลประเทศสิงคโปร์ หลังจากเรือออกจากฝั่ง เชิญทุกท่านสัมผัสกับความบันเทิงต่างๆ อาทิ ห้องคาราโอเกะ ,ห้องดูหนัง ,ห้องนวด ,ห้องตัดผม ,และห้องคาสิโนสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชค เชิญท่านตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารค่ำ แบบปุฟเฟ่ร์ (3) ณ ห้องอาหารบนเรือ Star Cruises จากนั้นให้ท่านอิสระในการใช้บริการต่างๆ บนเรือเรือสตาร์ครูซ (ไม่ร่วมในราคาทัวร์) หรือจากเลือกพักผ่อนในมุมต่างๆ บนเรือ

วันที่สอง เรือ Star Cruises – วัดไทย – วัดพม่า – วัดเขาเต่า – ดิวตี้ฟรี - หาดใหญ่ (B / L / -)

07.00 น.  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือStar Cruises (4)

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่า “ ชมเจดีย์หมื่นพระ อันเป็นพุทธศิลป์ที่รวมความงามของสามประเทศเข้าไว้ด้วยกัน อันได้แก่ ไทย จีน และพม่า และชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซีย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5) หลังอาหารเที่ยงนำท่านเดินทางกลับสู้ ประเทศไทย

............ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน จากนั้นผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้ง สองประเทศ

เย็น เดินทางถึงหาดใหญ่ และนำท่านเดินทางกลับ จ.หวัดของท่าน โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )

+++++++++++++++++สิ้นสุดรายการนำเที่ยว++++++++++++++++++++อัตราค่าบริการ (ห้องพักที่ใช้คือ ห้องอินไซด์สเตทรูม) พักห้องละ 2 ท่าน (คณะขันต่ำ 8 ท่าน)

หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ยทุกท่านแล้ว ไม่มีราคาเด็ก การจองต้องใช้ชื่อผู้เดินทางตามหน้าพาสปอร์ทเท่านั้น และกรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 500 บาท ต่อชื่อ

จ.ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ราคา/ท่าน

อ.หาดใหญ่ 4,299.-

จ.ตรัง 4,790.-

จ.นครศรีธรรมราช 5,100.-

จ.สตูล 4,700.-

จ.พัทลุง 4,700.-

จ.กระบี่ 5,299.-

หมายเหตุ: กรณีต้องการห้องพักแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อ 085 384 0228 (คุณนัท)

เรือลำนี่ ชื่อ Super Star Libra ใหญ่ กว่า สตาร์ไพเซส เริ่มวิ่งวันที่ 31 ธ.ค. 53 – 31 ธ.ค. 54

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่ารถตู้/โค้ชปรับอากาศ (VIP) นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 ค่าเรือสตาร์ครูซ ชมบรรยากาศทะเลปีนัง สิงคโปร์

 ค่าที่พักในเรือสตาร์ครูซ 1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)

 ค่าภาษีขึ้นเรือ

 ค่าอาหาร 5 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว

 ค่าขนม ขนมขบเคี้ยว บริการระหว่างการเดินทาง

 ค่าธรรมเนียมการเข้าชม สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

 ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท

 ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีคณะเดินทางไม่ถึง 20 ท่านขึ้นไป จะใช้ Driver Guide ในการนำเที่ยว)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง เป็นต้น

x ช่วงวันที่ 31 ธ.ค.53 / 1 – 2 ม.ค. 54 /13 – 16 เม.ย. 54 / 23 – 31 ธ.ค. 54 คิดเพิ่มท่านละ 800 บาท

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
โดย : ซิลเวอร์
ติดต่อ : 075222140 หรือ 085 384 0228   

     
 
ความคิดเห็น 1
สนใจติดต่อได้ที่ หจก.ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ค่ะ 086-475-8520 075-222-140
โดย : silver
ติดต่อ : 086-475-8520    IP : 110.164.33.xxx
วันที่ : 19/07/2554 14:46
     
     
 
 
ความคิดเห็น
B I I COLOR IMG LINK LINK
โดย :
ติดต่อ :
 
     
 
 
ย้อนกลับ   ดูทั้งหมด
 
 
   

     
 
พูดคุยกับทีมงาน | รู้จักCityvariety | โฆษณากับเรา | ชมสัมภาษณ์ CV ช่อง9   สถิติผู้เข้าชม

©Copyright 2002 ,CityVariety Corporation Co.,Ltd.
Tel  074-237692,074-348611   Fax  074-237735    E-mail : webadmin@cityvariety.com