ค้นหา
   
 
City News
 
5,155,727  ครั้ง
จาก  5,496  บทความ

ตั้งแต่วันที่ 02/02/2549
 
 
cityzone
 ชวนคุยชวนคิด
 เล่าเรื่องธรรม
 เล่าเรื่องเดินทาง
 มองความคิด
 ชวนชิมชวนเที่ยว
 เก็บมาฝาก
 ร่วมสนุก
 น้องนุ๊กพาเที่ยว
varietyzone
 เรื่องนี้ต้องขยาย
 สุขภาพใกล้ตัว
 ทดสอบทายใจ
 เรื่องความรัก
 สไปซี่
 แกลลอรี่
 เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่
 Talk of the Town
 รอบรู้รอบโลก
 ไอทีน่ารู้
 Idea ดีๆ
entertainment
 เรื่องขำกลิ้ง
 หนังมาใหม่
Travel Zone
 เก็บภาพมาเล่า
Community Zone
 City Club
 City Board
 City Market
 
 
 
     

  City News  

เปิดเป็นทางการ...สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรมฯ
ภาพประกอบทางinternet

 

แหล่งบ่มเพาะคนดีบทแนวทางความถูกต้องในสังคม

     สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ สงขลา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 140 ไร่ บริเวณเชิงสะพานติณสูลานนท์ หมู่ที่ 2 ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็น หอประวัติ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่  สามารถชมอัตชีวประวัติ ตั้งแต่เยาว์ จน กระทั่งได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งขึ้นเป็นรัฐบุรุษและประธานองคมนตรี ซึ่งจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ นำเสนอผ่านเทคโน โลยีที่ทันสมัย และยังถ่ายทอดปรัชญาความคิดของฯพณฯ ซึ่งเป็นแบบอย่าง   ในการดำเนินชีวิตของชาวไทยได้เป็นอย่างดี ในส่วนนี้นอกจากหอประวัติแล้วยัง   ประกอบด้วย บ้านพธำมะรงค์ ที่จำลองมาจากบ้านพักของ ผบ.เรือนจำสงขลา รองอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม ในขณะดำรงตำแหน่งพธำมะรงค์เมืองสงขลา บ้านหลังนี้จึงเป็นบ้านเกิดของ พล.อ.เปรม และใช้ชีวิตวัยเยาว์กับครอบครัว ภายในบ้านจัดแสดงเครื่องใช้ เครื่องเรือนโบราณ ถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีชีวิตและบรรยากาศในยุคนั้น

    ส่วนที่ 2 เป็นประติมากรรม “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ซึ่ง พล.อ.เปรม มีปณิธานอยู่ในใจ ที่กล่าวอยู่เสมอ ๆ ว่า ประชาชนคนไทยทุกคนที่เกิดมาบนแผ่นดินนี้ จะต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ปณิธานนี้เป็นตัวหยดน้ำที่สร้างความชุ่มฉ่ำให้แก่ทุก ๆ คน เพาะเมื่อทุกคนทำดี ย่อมเกิดความปีติยินดี จึงสร้างประติมา กรรมรูปหยดน้ำและรูปดอกบัว ประสานกันในรูปทรงประธาน ติดตั้งอยู่บนฐานเพชร ที่ส่งเสริมให้ดอกบัวตูมแรกแย้มบานต่อไป และประกอบข้อความว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” พร้อมกับลายมือชื่อของ ฯพณฯ พล.อ.เปรม อยู่ในส่วนกลางของรูปหยดน้ำ ประติมากรรมชิ้นที่ 2      “หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีสู่แผ่นดิน” เป็นการปลูกฝังให้ทุกคนได้คิด ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ลงสู่แผ่นดินและเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวได้แตกหน่อหยั่งรากอย่างมั่นคง เป็นผลให้แตกกิ่งใบเจริญงอกงามเติบโตอยู่ในแผ่นดินอย่างมั่นคงและคงอยู่ในจิตใจของประชาชนทุกคนตลอดไป

    ส่วนที่ 3 เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งภายในอาคารเรียนรู้นำเสนอนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ ชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และระบบชีวภาพป่าชายเลน มีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ความยาว 800 เมตร และมีศาลา   แสดงนิทรรศการอีก 5 ศาลา ลานพักแรม อาคารท่าเรือ และอื่น ๆ ในพื้นที่ 140 ไร่ ของสวนประวัติศาสตร์ฯแห่งนี้ นอกจากแหล่งเรียนรู้สำคัญทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวมาแล้ว พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา และสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่ พันธุ์ไม้ในถิ่น 16 ชนิด พันธุ์ปาล์ม 27 ชนิด พันธุ์ไม้หายาก 4 ชนิด และพันธุ์ไม้ทั่วไปอีก 31 ชนิด เพื่อการเรียนรู้ และความร่มรื่นอันสวยงาม

    นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กล่าวว่า สวนประวัติศาสตร์ฯแห่ง  นี้ ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2536 โดย พระกิตติมงคลพิพัฒน์ (หลวงพ่อจ้อย) วัดดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2553 และฯพณฯพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้เดินทางมาเป็นประธาน มอบโล่ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการสร้างสวนประวัติศาสตร์ฯแห่งนี้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

     หลังจากการเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมอย่างเป็นทางการ ปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนมากที่เข้ามาใช้สวนประวัติศาสตร์ฯทั้งการออกกำลังกาย เช้า-เย็น รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าชมหอประวัติศาสตร์ฯ ฯพณฯ พล.อ.เปรม และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่นำนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายพักแรม จัดกิจกรรม สันทนาการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสวนประวัติศาสตร์ฯแห่งนี้ ที่ต้องการให้สวนประวัติศาสตร์ฯ เป็นสถานที่บ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดี และเป็นสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน ตลอดจนถึงการออกกำลังกายของบุคคลทั่วไป รวมทั้งต้องการสร้างค่านิยม ให้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของสวนประวัติศาสตร์ฯแห่งนี้ และให้สวนประวัติศาสตร์ฯแห่งนี้เป็นของประเทศไทย สร้างคนให้เป็นคนมีคุณงามความดี มีจริยธรรม มีคุณธรรม และรักษาศีลธรรม

    คณะกรรมการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์ต้องการให้สวนประวัติศาสตร์ฯแห่งนี้เป็นสถานที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีลงสู่แผ่นดิน เป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการออกกำลังกาย และการพักผ่อน เป็นสถานที่เรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา เป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ภารกิจสูงสุดของสวนประวัติศาสตร์ฯแห่งนี้คือ ใช้เป็นสถานที่เรียนรู้แก่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รู้ว่า “ความดี สามารถทำได้ทุกคน”

    ขณะนี้ได้มีการทำแผนยุทธศาสตร์ฯ พัฒนาสวนประวัติศาสตร์ฯแห่งนี้ ซึ่งยังต้องมีการดำเนินการพัฒนาอีกหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้มีความสมบูรณ์พร้อม แต่ถึงอย่างไรคุณค่าที่แท้จริงของสวนแห่งนี้ ไม่ได้อยู่ที่สิ่งก่อสร้างหรือภูมิทัศน์ที่สวยงามเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ต้นแบบของคุณความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และความจงรักภักดีของ ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่สังคมจะร่วมเชิดชูเอาเป็นแบบอย่าง สืบสานไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ภายใต้คำขวัญ “เยาวชน คืออนาคตของชาติ สวนประวัติศาสตร์เป็นแหล่งสันทนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิดชูการทำความดี มุ่งชี้นำการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” 

    สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. จึงขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าชมสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในสวนฯดังกล่าว เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างความดีได้ทุกวัน เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ดังปณิธานของสวนฯ แห่งนี้.

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
โพสโดย : WebAdmin โพสเมื่อ27/08/2553
 
แสดงความคิดเห็น
B I I COLOR IMG LINK LINK
  ชื่อ
  ติดต่อ  ( เบอร์โทร,E-mail )
  รหัสรูปภาพ
          
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 •  สหกรณ์บริการ มอ. ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน (ดู: 29)
 •  ขอเชิญร่วมเป็นอาสาสมัคร 1 ใน 500,000 คน ทั่วโลก กับ โครงการอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 2557 (ดู: 51)
 •   กิจกรรมการประกวดร้องเพลง ไดอาน่าลูกทุ่งฟรีสไตล์ (ดู: 78)
 •  เซ็นทรัลหาดใหญ่ เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการรับสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการของลูกค้าผ่านบริการ Ce (ดู: 315)
 •  เครื่องดื่มสไปรท์และหาดทิพย์ ชวนร่วมประกวดวงดนตรี สุดแนว “ Sprite Music Contest 2014 “ (ดู: 156)
 •  โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปี 4 (ดู: 126)
 •  เชิญร่วมงานสมโภชการอัญเชิญฐานองค์พระหลวงพ่อทวด ที่มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมฯ (ดู: 139)
 •  สมาคมอสังหาริมทรัพย์สงขลา เชิญร่วมสมัครการประกวด Sleeping Beauty 2014 (ดู: 114)
 •   โค้ก - หาดทิพย์ ขอเชิญ คอบอล คอโค้ก คอเดียวกัน ร่วมดวลแข้ง แข่งโกล์หนู ใน COKE GO FOR GORL (ดู: 135)
 •  ทรานส์ฟอร์เมอร์ส 4 เข้าฉายแล้ววันนี้ (25 มิ.ย.57) โคลีเซี่ยม ไดอาน่า 10 รอบพิเศษ (ดู: 215)
 • ย้อนกลับ | ดูทั้งหมด
   
     

       
   
  พูดคุยกับทีมงาน | รู้จักCityvariety | โฆษณากับเรา | ชมสัมภาษณ์ CV ช่อง9   สถิติผู้เข้าชม

  ©Copyright 2002 ,CityVariety Corporation Co.,Ltd.
  Tel  074-237692,074-348611   Fax  074-237735    E-mail : webadmin@cityvariety.com