ล่องเรือสำราญซุปเปอร์สตาร์ลิบร้า

โพสต์เมื่อ: 26 พ.ย. 53 น.

จองทัวร์ที่ ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ 075 222 140 หรือ 085 384 0228 เว็บ www.silversoutherntour.com กำหนดการเดินทาง 31 ธ.ค.53 – 1 ม.ค.54 / 1 – 2 ม.ค. 54 / 21 – 23 ม.ค. 54 กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไปสามารถเดินทางได้ทุกวัน วันแรก หาดใหญ่ – ปีนัง – ป้อมปืน – เรือ Star Cruises (B/ L / D) 06.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ ในตัวเมือง จ.ตรัง/สตูล/นครศรีฯ/พัทลุง/กระบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเช็คความพร้อมของหนังสือเดินทาง 08.00 น. ถึง อ. หาดใหญ่ (บริการอาหารเช้าแบบปุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรมไดมอลพลาซ่า) (1) เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศ VIP ของประเทศมาเลเซีย เพื่อที่จะเดินทางสู่ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ จากนั้นนำท่านสู่เกาะปีนัง (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 12.00 น. ถึง เกาะปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสานโลกตะวันตกและตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2) บ่าย นำท่านชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกคั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์ ในปี ค.ศ. 1786 ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน เพื่อป้องกันเมือง ในสมัยอดีต ของเกาะปีนัง หมายเหตุ: นำท่านไปซื้อขนม และช็อกโกเลต ณ ร้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปว่าเป็น ของแท้แน่นอน จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL เพื่อนำท่าน ล่องเรือสตาร์ครูซ ซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมชมบรรยากาศของทะเลปีนัง และน่านน้ำสากลประเทศสิงคโปร์ หลังจากเรือออกจากฝั่ง เชิญทุกท่านสัมผัสกับความบันเทิงต่างๆ อาทิ ห้องคาราโอเกะ ,ห้องดูหนัง ,ห้องนวด ,ห้องตัดผม ,และห้องคาสิโนสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชค เชิญท่านตามอัธยาศัย 18.00 น. บริการอาหารค่ำ แบบปุฟเฟ่ร์ (3) ณ ห้องอาหารบนเรือ Star Cruises จากนั้นให้ท่านอิสระในการใช้บริการต่างๆ บนเรือเรือสตาร์ครูซ (ไม่ร่วมในราคาทัวร์) หรือจากเลือกพักผ่อนในมุมต่างๆ บนเรือ วันที่สอง เรือ Star Cruises – วัดไทย – วัดพม่า – วัดเขาเต่า – ดิวตี้ฟรี - หาดใหญ่ (B / L / -) 07.00 น.  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือStar Cruises (4) 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่า “ ชมเจดีย์หมื่นพระ อันเป็นพุทธศิลป์ที่รวมความงามของสามประเทศเข้าไว้ด้วยกัน อันได้แก่ ไทย จีน และพม่า และชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซีย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่ 12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5) หลังอาหารเที่ยงนำท่านเดินทางกลับสู้ ประเทศไทย ............ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน จากนั้นผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้ง สองประเทศ เย็น เดินทางถึงหาดใหญ่ และนำท่านเดินทางกลับ จ.หวัดของท่าน โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ ( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ) +++++++++++++++++สิ้นสุดรายการนำเที่ยว++++++++++++++++++++ อัตราค่าบริการ (ห้องพักที่ใช้คือ ห้องอินไซด์สเตทรูม) พักห้องละ 2 ท่าน (คณะขันต่ำ 8 ท่าน) หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ยทุกท่านแล้ว ไม่มีราคาเด็ก การจองต้องใช้ชื่อผู้เดินทางตามหน้าพาสปอร์ทเท่านั้น และกรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 500 บาท ต่อชื่อ จ.ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ราคา/ท่าน อ.หาดใหญ่ 4,299.- จ.ตรัง 4,790.- จ.นครศรีธรรมราช 5,100.- จ.สตูล 4,700.- จ.พัทลุง 4,700.- จ.กระบี่ 5,299.- หมายเหตุ: กรณีต้องการห้องพักแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อ 085 384 0228 (คุณนัท) เรือลำนี่ ชื่อ Super Star Libra ใหญ่ กว่า สตาร์ไพเซส เริ่มวิ่งวันที่ 31 ธ.ค. 53 – 31 ธ.ค. 54 อัตราค่าบริการนี้รวม  ค่ารถตู้/โค้ชปรับอากาศ (VIP) นำเที่ยวตลอดการเดินทาง  ค่าเรือสตาร์ครูซ ชมบรรยากาศทะเลปีนัง สิงคโปร์  ค่าที่พักในเรือสตาร์ครูซ 1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)  ค่าภาษีขึ้นเรือ  ค่าอาหาร 5 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  ค่าขนม ขนมขบเคี้ยว บริการระหว่างการเดินทาง  ค่าธรรมเนียมการเข้าชม สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท  ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีคณะเดินทางไม่ถึง 20 ท่านขึ้นไป จะใช้ Driver Guide ในการนำเที่ยว) อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง เป็นต้น x ช่วงวันที่ 31 ธ.ค.53 / 1 – 2 ม.ค. 54 /13 – 16 เม.ย. 54 / 23 – 31 ธ.ค. 54 คิดเพิ่มท่านละ 800 บาท x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ซิลเวอร์
075222140 หรือ 085 384 0228
124.157.249.xxx

ความเห็นที่ 1

ตอบเมื่อ: 19 ก.ค. 54
สนใจติดต่อได้ที่ หจก.ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ค่ะ 086-475-8520 075-222-140
silver
086-475-8520
110.164.33.xxx
แสดงความคิดเห็น
  • ผู้โพสต์ :
  • รายละเอียด :
  • อีเมล์ :
  • รหัสรูปภาพ :
  •