คุณสมบัติ 15 ข้อ แก้ปัญหาชีวิตคู่

คุณจะแก้ปัญหาในชีวิตคู่ได้ดีก็ต่อเมื่อคุณมีสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้สึกมั่นคงในความรักและการอุทิศตนต่อกัน
2. ให้การประคับประคองทางอารมณ์แก่กัน ให้กำลังใจกัน
3. เคารพนับถือซึ่งกันและกัน และตระหนักถึงคุณค่าของกันอย่างแท้จริง
4. มีความเคารพนับถือตนเอง มั่นคงในตนเอง
5. มีขอบเขตระหว่างบุคคลที่ชัดเจน
6. มีสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและการพึ่งพากัน
7. รู้จักมองสิ่งต่างๆในแง่ดี มองปัญหาว่าเป็นความท้าทายและเป็นโอกาส
8. รู้จักแก้ปัญหาและวางแผน
9. มีความยืดหยุ่นในบทบาท
10. สามารถประนีประนอมกันได้
11. สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ
12. มีโอกาสใช้เวลาร่วมกัน
13. มีการจัดระเบียบภายในครอบครัวอย่างเหมาะสม
14. มีการนับถือศาสนาอย่างแน่นแฟ้น
15. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับระบบอื่นๆ เช่น เครือญาติ เพื่อนฝูง


แสดงความเห็นบทความนี้